ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány

Székhely címe: 1135 Budapest, Béke utca 35/A
Iroda címe: 1135 Budapest, Béke utca 35/B
Adószám: 19021416-2-41

Telefon: +36-1-350-7201
Honlap: www.kiakonyvek.hu
E-mail cím: info@kiakonyvek.hu
Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám: 01-01-0000201, mint önálló jogi személy

(továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

 

 1. Általános szabályok, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.kiakonyvek.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházban (a továbbiakban: kiakonyvek.hu) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A kiakonyvek.hu online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el mellőzésre kerülnek az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

1.2. A kiakonyvek.hu-n történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A kiakonyvek.hu szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni.

1.4. A Szolgáltatás használatával az Ügyfél és a Szolgáltató között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően. A megrendelés a teljesítésig módosítható, illetve lemondható, erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A módosítás és a lemondás joga nem gyakorolható visszaélésszerűen. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendelések visszaigazolása után Szolgáltató megkezdi a teljesítést, így a módosítás, illetve lemondás Szolgáltatónak többletköltséget okoz. A módosítás és lemondás jogának korlátozása erre tekintettel került meghatározásra. Szolgáltató jogosult azon felhasználók regisztrációját is azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított csomagok átvételét megtagadták.

1.6. A megrendelés teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, amennyiben az adott áru időközben nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató jogosult a megrendelést visszautasítani. A Felek közötti szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre.

1.7. A Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány irodája:

Iroda címe: 1135 Budapest, Béke utca 35/B
Nyitvatartás: hétköznapokon: 9.00-14:00
Telefon: +36-1-350-7201
E-mail cím: info@kiakonyvek.hu

 1. Regisztráció

2.1. A kiakonyvek.hu áruházban történő megrendelés bárki számára lehetséges, nem kötelező regisztrálni. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány – a megrendelések teljesítéséhez szükséges – adat kitöltése szükséges.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, a Szolgáltatónak fel nem róható okból hozzáférhetővé válik.

2.3. Az ügyfél adatainak megváltoztatására bejelentkezés után, a Fiókom menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására a Szolgáltató telefonszámán, vagy e-mail címén van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg.

 

 1. Megrendelés

3.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett online ár, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

3.2. A kiakonyvek.hu oldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelésének megérkezését követően az Ügyfél részére a vásárlást e-mailben visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

 1. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Szolgáltató a megrendelt termékeket futárszolgálattal házhoz vagy csomagautomatába szállítja, illetve Ügyfél kérésére bizonyos esetben postán küldi el. (Amennyiben a megrendelés bolti értéke nem haladja meg a 2500 forintot.) A szállítási díjat az Ügyfél viseli oly módon, hogy a szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül. Szolgáltató az aktuális szállítási díjakat a kiakonyvek.hu oldalon mindig közzéteszi.

Ha egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés is érkezik, ezek a szállítási díjak szempontjából külön kerülnek figyelembevételre. Amennyiben az Ügyfél a második rendelés leadásakor jelzi és erre a Szolgáltató visszajelzése alapján még van lehetőség, a Szolgáltató összevonhatja a megrendeléseket. Összevonást csak abban az esetben tudunk elvégezni, ha a szállítási cím azonos a megrendeléseknél. A már teljesítés alatt álló csomagok utólagos összevonására nincs mód.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt csomagok vételárát nem befolyásolja.

4.3. A megrendeléseket a Szolgáltató a honlapon közzétett feltételekkel teljesíti.

4.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfél által a megrendelés feladásakor megadott helyszínen teljesíti.

 

 1. Fogyasztó elállás joga, módja, következményei

5.1. Amennyiben a fogyasztó a termék kiszállítása után kíván a vásárlástól elállni, azt az áru átvételét követő 14 napon belül, indoklás nélkül megteheti. Fogyasztónak (Fogyasztó) minősül az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

5.2. Fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket lehetőség szerint eredeti, sértetlen állapotban kell visszajuttatnia Szolgáltató címére. A Szolgáltató kizárólag új állapotú, sérülésmentes és hiánytalan tartalmú termék visszaszolgáltatása esetén köteles a termék teljes vételárát megtéríteni, egyebekben Szolgáltató a nem rendeltetésszerű használatból eredő kárainak megtérítését követelheti. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a Fogyasztó számára, a termék visszajuttatásáról azonban Fogyasztónak kell gondoskodnia, az ezzel kapcsolatos költségek a Fogyasztót terhelik. Fogyasztó kérésére Szolgáltató készséggel gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról. A visszaszállítás költségeit a Fogyasztó viseli.

5.3. Az Ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát az alábbi esetben: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

5.4. A Szolgáltató utánvétes postai küldeményt technikai okokból nem tud fogadni. A vételár visszafizetése csak a visszafizetési kötelezettség kivizsgálása után, utólag, kizárólag banki átutalással lehetséges.

5.5. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat legkésőbb az elállást követő 14 napon belül hiánytalanul visszatéríti a vásárló részére. Amennyiben a visszaküldött termék sérült, úgy Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a vételárat.

 

 1. Külföldi értékesítés

6.1. Szolgáltató elsősorban Magyarország területén belül biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását. A Magyarországon kívüli vásárlásra szintén az Általános szerződési feltételeink irányadóak. Fogyasztó ebben az esetben valamely Európai Uniós  tagállam nagykorú állampolgára vagy ott lakóhellyel rendelkező, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró természetes személy. Vállalkozás pedig valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkező, az Európai Unión belül terméket vásárló vagy szolgáltatást igénybe vevő, gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy.

6.2. A kommunikáció és vásárlás elsődleges nyelve magyar. Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó tagállamának megfelelő nyelven kommunikálni.

6.3. Cégünk nem köteles megfelelni a külföldi Fogyasztók/Vállalkozások tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett termékkel összefüggésben meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek.

6.4. A külföldi Fogyasztók/Vállalkozások az Általános szerződési feltételeink szerint élhetnek jogérvényesítési lehetőségükkel.

6.5. Külföldi megrendelés esetén a fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben történik. Cégünk visszatarthatja a termék átadását, amíg meggyőződik a vételár és szállítási díj sikeres kifizetéséről. Ha a vételár nem került teljes mértékben kifizetésre, Szolgáltató felhívja a Fogyasztó/Vállalkozás figyelmét a vételár kiegészítésére.

6.6. Szolgáltató a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is, amennyiben rendelkezésre áll az adott országban az adott szállítási mód. Az Ügyfél kérheti a termék külföldre történő szállítását, a külföldre vonatkozó szállítási díj megfizetése mellett.

 

 1. Szerzői jog

7.1. Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint.

7.2. A weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett.

 

 1. Termékszavatosság

9.1. A termék hibája esetén Fogyasztó termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2. Termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. Termékszavatossági igény esetén a termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

 1. Jótállás

10.1. Fogyasztó Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Egyébként Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosságból, illetve termékszavatosságból eredő jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10.2. Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

 1. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

11.1. A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

11.2. Ügyfél jogosult az alábbi illetékes békéltető testülethez fordulni:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezés: 1253 Budapest, Postafiók:10.
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

 

 1. Részleges érvénytelenség és magatartási kódex

12.1. Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes.

12.2. A Szolgáltatónak az Ügyfelekkel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

 

 1. Egyéb szabályok

13.1. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a kiakonyvek.hu honlapra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

13.2. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a kiakonyvek.hu honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Ezen ÁSZF utolsó módosítása: 2023. 04. 18.